North Quincy
Cable Project


Safety. Reliability. Continuous improvement.

National Grid continuously evaluates opportunities to enhance the reliability of its energy delivery networks. In Quincy, the existing underground electric transmission cables that connect National Grid’s North Quincy Substation to National Grid’s Field Street Substation are nearing the end of their expected service life and need to be replaced. That’s why we’re investing in Quincy.

Seguridad. Fiabilidad. Mejora continua.

National Grid evalúa de manera continua las oportunidades para mejorar la fiabilidad de sus redes de suministro de energía. En Quincy, los cables subterráneos de transmisión eléctrica existentes que conectan la Subestación North Quincy con la Subestación Field Street de National Grid están llegando al final de su vida útil esperada y deben reemplazarse. Por eso estamos invirtiendo en Quincy.

安全第一。稳定可靠。持续改进。

为提高输电网络的稳定性,国家电网多次评估了相关改造机会, 在昆西,连接国家电网北昆西变电站和国家电网 Field Street 变电站的现有地下输电电缆即将达到预计使用寿命,需要进行更换。 我们计划出资进行改造。

An toàn. Đáng tin cậy. Liên tục cải tiến.

National Grid liên tục đánh giá các cơ hội giúp cải thiện độ ổn định của các mạng lưới cung cấp năng lượng. Ở Quincy có hai đường cáp ngầm truyền tải điện đấu nối Trạm Biến Áp Khu Vực Phía Bắc Quincy với Trạm Biến Áp trên Phố Field của National Grid sắp hết niên hạn sử dụng dự kiến và cần được thay mới. Đó chính là lý do tại sao chúng tôi đang đầu tư vào Quincy.